IMG_7860

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

ПОЛИТИКАТА  НА „БОР- ЧВОР” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ С ГАРАНТИРАНИ ПОСТОЯННИ ВЪВ ВРЕМЕТО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСНОСТ  НА ПРОДУКТА С АНГАЖИМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО.

ПОЛИТИКАТА ОСИГУРЯВА РАМКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И Е НАСОЧЕНА КЪМ:

 

 • Поддържане на постоянно високо качество на предлаганите продукти, чрез подобряване на технологичните процеси, осигуряване и поддържане на инфраструктурата, необходима за постигане и осигуряване на комфорта на произвежданите продукти.
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;
 • Рационално използване на природните ресурси;
 • Въвеждане и използване на нови технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно, намаляване на изхвърляните отпадъци, осигуряване на правилното им оползотворяване и обезвреждане;
 • Обработка, разфасовка и съхранение на безопасен продукт, произведен в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите и останалите заинтересованите страни, чрез постоянен контрол на процеса на производство и спазване на Добрите Производствени Практики, при строго съблюдаване задълженията, определени от действащите законови и нормативни изисквания.
 • Прецизен подбор на доставчиците на основни, допълнителни суровини и спомагателни материали и услуги.
 • Поддържане на коректни и взаимноизгодни отношения с външни доставчици, подизпълнителите и другите заинтересованите страни от дейността на организацията; поставяне на изискване към доставчици и подизпълнители, пребиваващи на територия на организацията за спазване на законовите и други изисквания, по отношение на аспектите на околната среда;
 • Мотивация на персонала за съпричастност към извършваната работа.Създаване на среда, в която целия персонал може изцяло да се включи в постигането на целите на Организацията. Осигуряване на удобства за почивка на работния персонал и всички необходими условия за безопасен труд
 • Осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с работещите в дружеството, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към постигане съответствие на продукта, опазването на околната среда и засилване на персоналната им отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда
 • Провеждане на гъвкава маркетингова политика, с цел адекватно реагиране на промените и постиженията в бранша.
 • Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнес-резултати
 • Инвестиционна програма за разширяване на производството.

 

За реализиране на тези цели и задачи ръководството на „Бор-Чвор” ЕООД е разработило, внедрило и поддържа:

 • Интегрирана Система за Управление, съответстваща на Международен Стандарт ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1 и националните нормативни документи и HACCPПринципите за производство на безопасни хранителни продукти
 • Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт ISO 14001:2015

 

Ръководството е създало условия за спазване изискванията на Системите за Управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал за нейното  развитие.

Ръководството на „БОР- ЧВОР” ЕООД призовава целия персонал на фирмата да спазва и прилага политиката по управление и да изхожда от нея при изпълнение на ежедневните си задължения в процеса на работа.

Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.

 

Като Управител на ”Бор-Чвор” ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, осигуряваща просперитета на Организацията.

                  

Дата:  02.10.2020                                                       Управител:

 /Димитър Бориславов Минев/